เครื่องลดความชื้น Technovation
     เครื่องควบคุมความชื้นภายในห้องแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ใน ภายในอาคาร, ห้อง , แล็บ และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่จำเป็นต่อการเก็บรักษา เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา และสนิม ช่วยยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ , อุปกรณ์ที่ต้องการความชื้นต่ำ สามารถทำงานโดยเลือกค่าความชื้นได้ตั้งแต่ 20 – 60%RH พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ
 
• อากาศแห้งเร็วทันใจ ด้วยระบบทำงานต่อเนื่อง (CONTINUOUS)
• มีสัญญาณไฟ และตัดการทำงานทันทีที่น้ำเต็ม (WATER FULL) เพื่อป้องกันน้ำล้น
• สะอาด เพราะมีฟิลเตอร์ (Nylon Filter) กรองอากาศก่อนเข้าเครื่อง
• สะดวก และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย (4 Omni-directional Wheel)
• รูปทรงทันสมัย เพราะใช้น้ำยาปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (CFC Free)
• ประหยัดไฟ และยังลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

แคตตาล็อคเครื่องดูดความชื้น
* ดาวโหลด แคตตาล็อคเครื่องดูดความชื้นที่นี่หน่วยงานที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดูดความชื้นอัตโนมัติ Technovation, Singapore
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
อ.ไพบูลย์ นวลนิล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไซมิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด
บริษัท โซนซิสเท็ม จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมนด์โปรดักส์
Dr.E.B.Deverstyn WHO
หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (พระพุทธบาท) สระบุรี
กรมอนามัย
สถานทูตโปรตุเกส
บริษัท อาซาฮี อินเท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนวิชญ์ ซัพพลาย
บริษัท ไทยดีคัล จำกัด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท สยามเภสัช จำกัด
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระราม 6
พี.เอ็ม.เซอร์วิส จ.นนทบุรี
ARC INTERNATIONAL
บริษัท เมอร์ แชนท์ เทค จำกัด
สตาร์ แสตมป์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
กิจการร่วมค้า ไอท์เอซ์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
บริษัท สยามเภต้า กรีพ จำกัด
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ม.สงขลานครินทร์
บริษัท ไดนามิคพันธ์พืช จำกัด ลาดยาว จตุจักร
บริษัท แอร์โฟลว อินดัสทรีส์ จำกัด
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย
Van world International Group Company
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
บริษัท ไฮ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สตาร์ แสตมป์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ
บริษัท เอส แอนด์ ดี อินดัสทรี้ จำกัด
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
บริษัท ทาเลนท์ เทค จำกัด
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ห้องตรวจตา (นพ.วีระชัย จันทร์ดียิ่ง)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท NEC คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แกโลไทย จำกัด

Van world International Group Company
บริษัท ไบโอนูทริชั่น รีเสิรซ์ จำกัด
หน่วยวิจัยเวลคัม มหาวิทยาลัยมหิดล
JVC MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานฑูตโปรตุเกส
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หน่วยวิจัยเวลคัม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหิดล ศาลายา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ที.เอส.พาร์ท จำกัด
บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต
บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไซมิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์ดับบลิว อินดัสเทรียลเซอร์วิส
โครงการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงพยาบาลตรัง
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
บริษัท ไตรชาตรี จำกัด
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง
บริษัท ธนภูมิ ซัพพลาย จำกัด
Sanmina-SCI Systems (Thailand) Ltd.
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
บริษัท เอส เอส อี ซับพลาย จำกัด
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
บริษัท แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท สุนันท์พงษ์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันฑมณฑ์ อิเล็คทริค
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Barnes Group (Thailand) Ltd.
บริษัท แกลโลไทย จำกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
 
Order | Promotion | Contact | Specification | How to choose Dehu